HomeRynek outdoor

Analiza wyników EUROMARK POLSKA S.A.

Przedstawiamy zestawienie i analizę kluczowych informacji o spółce EUROMARK.

W pierwszej kolejności zestawiono podstawowe informacje o podmiocie oraz zaprezentowano krótką charakterystykę rynku outdoorowego. Po niej rozpoczyna się część analityczna, w której na pierwszym miejscu dokonano zgrubnej analizy wybranych danych finansowych w okresie historycznym 2004-2008. W rozdziale 4.2 zaprezentowano rozszerzoną analizę sprawozdania finansowego firmy EUROMARK w ujęciu jednostkowym za rok 2008 (1.03.2008 – 28.02.2009). W ostatniej części przestawiono ocenę firmy na tle wybranych wskaźników sektora i szerokiego rynku analizując pokrótce również notowania spółki w perspektywie ostatniego roku oraz 3 ostatnich lat.

Resume

Przeprowadzona analiza w ujęciu historycznym rocznych wyników finansowych odzwierciedla pogarszającą się sytuację finansową firmy EUROMARK. Rosną wprawdzie przychody przedsiębiorstwa i księgowa wartość aktywów (choć z coraz niższą i zmienną dynamiką), ale pogarszają się wyniki na poziomie zysku operacyjnego, zysku brutto i zysku netto. Ma to swoje odzwierciedlenie w wartościach wskaźników ROE, ROA, ROI, ROS, ROSN oszacowanych na podstawie wyników w ujęciu rocznym, które w roku 2008 spadają do poziomu 0-2%.

Analiza sprawozdania finansowego za 2008 rok nie dostarcza „przełomowych" informacji. Łączne przepływy netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej wahają się w przedziałach podobnych jak w latach ubiegłych, przy czym obserwuje się znaczny wzrost w przepływach z działalności operacyjnej wynikający z pomniejszenia stanu zapasów (towarów) w stosunku do roku 2007. Stan zobowiązań długoterminowych na koniec lutego 2009 roku ukształtował się na poziomie 1 250 tys. zł. Poziom finansowania kapitałem zewnętrznym krótkoterminowym pozostaje względnie ten sam, aczkolwiek kredyty na rachunku bieżącym wzrosły blisko dwukrotnie do poziomu 4,76 mln zł. W analizowanym okresie obrachunkowym spółka nie utrzymywała instrumentów zabezpieczających pochodnych.

Trzeba również dodać, iż w odniesieniu do średnich wartości wskaźników C/WK, C/Zo, EV/EBIT dla sektora spółka wypada negatywnie. Na poziomie wskaźników ROE i ROA EUROMARK osiąga rezultaty lepsze niż sektor i gorsze niż szeroki rynek. Ostatni rok, podobnie jak i dwa wcześniejsze nie były udane dla posiadaczy papierów wartościowych spółki. Strata roczna wyniosła okoo 40%, w okresie 3 ostatnich lat udziałowcy stracili blisko 90 %. Niskie notowania EUROMARK ujawniają jednak potencjał wzrostowy w średniej perspektywie, po pierwsze wywołany naturalnym odreagowaniem utrzymujących się od dłuższego czasu spadków, po drugie oczekiwaniami na poprawę koniunktury w ujęciu globalnym i na rynku krajowym.

dr Michał Kopacz – pracownik Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w wycenie projektów inwestycyjnych oraz zagadnieniach oceny efektywności technicznej i ekonomicznej przedsięwzięć.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0