HomeRynek outdoor

Intersport – dobre wyniki po pierwszym półroczu 2009 roku

Sieć salonów INTERSPORT w I półroczu 2009 roku odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług o 27,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku.

Na zwiększenie przychodów miał wpływ około 10% wzrost sprzedaży w salonach już istniejących oraz otwarcie nowych salonów, w których sprzedaż realizowana była jednak poniżej zakładanych oczekiwań.

Dodatkowo, Spółka poprawiła również efektywność sprzedaży. Potwierdzają to dane przedstawiające porównywalną ilość klientów odwiedzających sklepy INTERSPORT przy jednoczesnym zwiększeniu wartości paragonu.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. stoi na stanowisku, iż sytuacja w Spółce jest stabilna i Spółka nie ma problemów z wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, które są na bieżąco realizowane. Wysoki poziom zadłużenia długoterminowego, który wystąpił na koniec roku 2008 r. był spowodowany skumulowaniem inwestycji poczynionych w 2008 roku w bazę logistyczno-magazynową i biurowiec w Cholerzynie oraz w 6 nowych sklepów. W kolejnych okresach przewiduje się znaczące spadki zadłużenia długoterminowego. Na 30.06.2009 roku zadłużenia spadło o 12,4% w stosunku do stanu na 31.12.2008 r.

Spółka wdrożyła procedury zmierzające do optymalizacji prowadzonej działalności. Dzięki temu Spółka zmniejszyła w I półroczu 2009 roku (1) koszty bieżącej działalności, (2) koszty marketingowe przy zachowaniu jakości i ilości kampanii reklamowych. Czynnikiem, który wpłynął znacząco na wysokość kosztów w I półroczu br. był wysoki kurs Euro, bowiem na jego podstawie są regulowane czynsze w wynajmowanych lokalach handlowych oraz płatności związane z zakupami około 15% towarów. Po przeanalizowaniu wszystkich stopni ryzyka, wynikających z uzależnienia od kursu walut, Spółka nie korzystała w przeszłości ani nie korzysta obecnie z opcji walutowych.

Spółka w I półroczu 2009 roku realizowała program stabilnego, organicznego rozwoju, zgodnie z którym 4 marca br. otworzyła nowy sklep w Opolu w Galerii Handlowej SOLARIS, zaś w najbliższym półroczu (3 października br.) planuje uruchomienie salonu w Częstochowie w Galerii Jurajskiej.

W obecnej sytuacji gospodarczej, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. stoi na stanowisku, że przedstawione wyniki finansowe Spółki są zadowalające. W związku z powyższym, istnieje duże prawdopodobieństwo realizacji opublikowanych w lutym wstępnych szacunków finansowych. Zakładają one osiągnięcie przez INTERSPORT Polska S.A. wzrostu przychodów ze sprzedaży do poziomu 230 mln zł i poprawę zysku netto w stosunku do 2008 roku. Ze względu na sezonowość sprzedaży, która charakteryzuje działalność Spółki, decydujący wpływ na końcowy wynik finansowy będzie miał dopiero IV kwartał 2009 roku.

Źródło: INTERSPORT S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0