HomeRynek outdoorBarometr rynku outdoor

Barometr rynku: lipiec nad kreską

Lipiec, pierwszy w pełni wakacyjny miesiąc roku, zakończył się dla sklepów biorących udział w naszym barometrze rynku 1 proc. wzrostem sprzedaży względem analogicznego okresu w 2012 roku. 

Lipiec był w większości miesiącem upalnym, sprzyjającym wyjazdom wakacyjnym i urlopowym, z czego Polacy chętnie korzystali. Początek miesiąca charakteryzował się jeszcze temperaturami umiarkowanymi i okresami deszczu, w drugiej połowie pogoda się ustabilizowała. Przełożyło się to na minimalny wzrost sprzedaży dla sklepów outdoorowych, biorących udział w naszym barometrze.

W naszym barometrze prezentowane są wyniki sprzedaży z 15 topowych sklepów outdoorowych w Polsce:

  • 8a.pl (Gliwice)
  • Alpin Sklep (Warszawa)
  • E-Pamir.pl (2 sklepy, Kraków, Kielce)
  • Mammut (Sklep Firmowy, Katowice)
  • sieć Skalnik (5 sklepów, Wrocław)
  • Trawers (2 sklepy, Łódź)
  • TrekkerSport (Poznań)
  • Woda Góry Las (Poznań)
  • Weld – Sklep Górski (Dąbrowa Górnicza)

INTERSPORT na minusie

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że łączne przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2013 roku wyniosły 17 698 tys. zł i były niższe o 5,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (było: 18 672 tys. zł).

Narastająco od stycznia do lipca 2013 roku Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 127 392 tys. zł, czyli o 11,3 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (było: 143 604 tys. zł).

Poprawa koniunktury w polskiej gospodarce

Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, a mdm wzrosła o 3,8 proc. Zdaniem analityków, dane te potwierdzają stopniową poprawę koniunktury w polskiej gospodarce, co może się także przełożyć na umocnienie złotego. Część czynników wpływająca na poprawę dynamiki naszej gospodarki ma jednak charakter sezonowy.

Wyższa niż przed rokiem była sprzedaż w większości grup. Spośród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wysoki wzrost w skali roku notowano w podmiotach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 14,5 proc.) oraz w jednostkach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 11,7 proc.). Zwiększyła się także sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 2,1 proc.). Spadek sprzedaży (o 2,1 proc.) obserwowano natomiast m.in. w podmiotach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi. 

Dynamika sprzedaży detalicznej (źródło: GUS)Dynamika sprzedaży detalicznej (źródło: GUS)

W lipcu  przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż przed rokiem, ale spadek był nieco mniejszy niż w poprzednich miesiącach. W związku z oddziaływaniem czynników sezonowych nadal obniżało się bezrobocie rejestrowane,  było ono jednak wyższe niż przed rokiem. 

Wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za II kwartał 2013 roku potwierdzają trudniejszą niż przed rokiem sytuację na rynku pracy. Podobnie jak w I kwartale tego roku, obniżyła się liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia oraz zwiększyło się bezrobocie. Skala zmian była jednak mniejsza niż w poprzednim kwartale.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu ukształtowało się na poziomie 5489,5 tys. osób i było o 0,7 proc. mniejsze niż przed rokiem.

W lipcu przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto wzrosły w skali roku bardziej niż w poprzednich miesiącach. W rezultacie siła nabywcza płac, pomimo przyspieszenia dynamiki cen konsumpcyjnych, wzrosła w większym stopniu niż przed miesiącem. Utrzymał się wzrost w skali roku przeciętnych miesięcznych nominalnych i realnych emerytur i rent w obu systemach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosło 3830,07 zł i było wyższe niż przed rokiem o 3,5 proc.

Poziom cen 

W lipcu wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był większy niż w poprzednich miesiącach, ale utrzymał się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Szybciej rosły ceny towarów i usług w zakresie m.in. żywności i napojów bezalkoholowych oraz mieszkania. Słabszy niż w poprzednich miesiącach był spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu były wyższe niż przed miesiącem o 0,2 proc. Wzrost cen obserwowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (o 0,3 proc.), natomiast spadek w sekcjach górnictwo i wydobywanie (o 0,9 proc.) oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,2 proc.).

W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny ukształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem. 

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego wyższe niż w czerwcu br. były ceny m.in. produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,2 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,8 proc.), a także artykułów spożywczych (o 0,3 proc.). Spadek cen obserwowano natomiast m.in. w produkcji metali (o 0,6 proc.), urządzeń elektrycznych oraz papieru i wyrobów z papieru (po 0,4 proc.).

W lipcu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 0,3 proc. wyższe niż przed miesiącem. Największy wpływ na wskaźnik cen konsumpcyjnych miały wzrosty cen w zakresie mieszkania, transportu oraz rekreacji i kultury, które podwyższyły wskaźnik cen ogółem odpowiednio o 0,31 p.proc., 0,10 p.proc. oraz 0,05 p.proc.

Ceny w zakresie transportu zwiększyły się o 1,1 proc. w stosunku do notowanych przed miesiącem. Wzrosły ceny paliw do prywatnych środków transportu (o 2,0 proc.). Więcej niż przed miesiącem płacono także za usługi transportowe (o 0,3 proc.).

Ceny związane z rekreacją i kulturą były w lipcu br. wyższe niż przed miesiącem o 0,6 proc. Więcej należało zapłacić za usługi w zakresie turystyki zorganizowanej (o 5,4 proc.), a także za gazety i czasopisma (o 5,0 proc.) oraz książki (o 0,6 proc.). Niższe były natomiast ceny sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego (o 0,5 proc.) oraz biletów do kin, teatrów i na koncerty (o 0,1 proc.). 

Odnotowano spadek cen obuwia i odzieży – odpowiednio o 3,7 proc. oraz o 2,3 proc.

Kursy walut 

Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim wyniósł w lipcu br. 326,88 zł/100 USD i obniżył się w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku o 4,0 proc. W porównaniu ze średnim kursem z grudnia ub. roku był wyższy o 4,7 proc., a w stosunku do czerwca br. – wzrósł o 0,5 proc.

Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w lipcu br. ukształtował się na poziomie 427,56 zł/100 EUR i zwiększył się w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku o 2,1 proc. W stosunku do średniego kursu z grudnia ub. roku był on wyższy o 4,4 proc., natomiast w porównaniu z czerwcem br. obniżył się o 0,3 proc.

Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim w lipcu br. wyniósł 345,82 zł/100 CHF, tj. był o 0,9 proc. niższy niż przed rokiem.

W porównaniu ze średnim kursem z grudnia ub. roku był wyższy o 2,1 proc., a w stosunku do czerwca br. obniżył się o 0,6 proc.

Źródło: GUS

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0