HomeRynek outdoor

Konferencja Innov_ex 2011 – zrównoważony rozwój czyli droga jest celem

Konferencja Innov_ex 2011 odbędzie się dniach 12-13 kwietnia w Lancaster University Managment School w Wielkiej Brytanii. Głównym tematem spotkania będzie zrównoważony rozwój i nowe technologie.

Konferencja wspierana jest przez Stowarzyszenie Przemysłów Outdoorowych (Outdoor Industries Association) oraz Forum for The Future. Uczestnicy spotkania skupią się przede wszystkim na identyfikacji i analizie głównych problemów biznesu dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju oraz na tym, jak w sposób klarowny wyjaśnić te kwestie pracownikom i klientom organizacji. Biorący udział w konferencji zapoznają się z przebiegiem tego procesu oraz usłyszą relacje o napotykanych problemach. O swoich doświadczeniach będą mówić reprezentanci zarówno dużych, jak i małych firm, działających w sektorze outdoorowym, jak i poza nim.

Zasadnicze zmiany dokonujące się na przestrzeni kilku ostatnich lat powodują, że tym razem Innov_ex 2011 kieruje swoją ofertę zarówno do handlowców, jak i menagerów marketingu. Wyłaniające się technologie internetowe, oraz dziedziny przedmiotowe istotne dla managerów produktu i projektantów zostaną pogłębione i poszerzone.

Konferencja zaczyna się w porze lunchu. Pierwszego dnia odbędą się prelekcje ekspertów od nowych technologii, co umożliwi w dalszej części warsztaty i dyskusję. W śród potencjalnych zagadnień znajdą się:

  • Produkcja i pozyskiwanie zasobów na całym świecie
  • Systemy pracy zespołowej
  • Wyniki sportowe zawodników
  • Sprzedaż detaliczna
  • Technologie internetowe
  • Nowe produkty dla firm outdoorowych

Dla tych delegatów którzy zgłoszą swój udział w obu dniach konferencji przygotowany będzie bufet, podczas którego będzie można także nieformalnie porozmawiać z uczestnikami i prelegentami.

Kontynuując temat zrównoważonego rozwoju przewijający się przez konferencje już od dwóch ostatnich lat, dzień drugi skupi się na wsparciu działań uczestników spotkania. Odbędą się interaktywne sesje i warsztaty. Tego dnia zostanie także zainicjowana jedna z pierwszych nagród przemysłu outdoorowego wręczana za zrównoważony rozwój.

Źródło: www.europeanoutdoorgroup.com

 

Od redakcji:

Pojęcie „zrównoważony rozwój” (Sustainable Development) wciąż w Polsce nie cieszy się zbyt wielką popularnością. Zagadnienie to zostało po raz pierwszy zdefiniowane jako proces mający na celu zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, bez umniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń (definicja pojawiła się w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1978 roku).

Zagadnienie jest bardzo szerokie, dlatego wyodrębniono trzy główne obszary, na których należy się skoncentrować: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m.in. ograniczenie zużycia zasobów, powstrzymanie skażenia środowiska, ochrona naturalnych ekosystemów), wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających (m. n. wsparcie rynków państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, racjonalizowanie konsumpcji i produkcji) oraz rozwój społeczny (m.in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia, promowanie równości płci).

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju została zapisana w art. 5 konstytucji RP, definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Źródło: www.unic.un.org.pl

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0