HomeRynek outdoor

Euromark ciągle w górę

Euromark Polska S.A. odnotował kolejny świetny miesiąc. W sierpniu jednostkowe wyniki sprzedaży spółki były lepsze o 28,1% a wyniki skonsolidowane o 16%!

Euromark - sierpień 2010Euromark – sierpień 2010

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska” S.A. w sierpniu 2010 roku wyniosły 8.595 tysięcy złotych i były wyższe o 28,1% od wyników osiągniętych w sierpniu ubiegłego roku. Narastająco jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec – sierpień 2010 roku wyniosły 42.751 tysięcy złotych i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 22,8%.

Zarząd informuje, że w sierpniu 2010 roku Spółka “Euromark Polska S.A.” kontynuowała pozytywną dynamikę sprzedaży skumulowanej zapoczątkowaną w I kwartale roku obrotowego 2010/2011, co spowodowane było bardzo pozytywną reakcją klientów na produkty z kolekcji Wiosna/Lato 2010. W głównej mierze, wpływ na powyższe miała kolekcja marki Campus, która poszerzona została poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz nowych modeli.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w sierpniu 2010 roku wyniosły 9.021 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w sierpniu roku ubiegłego o 16,6%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec–sierpień 2010 roku wyniosły 44.825 tysięcy złotych i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 15,6%. Spadek skumulowanych skonsolidowanych przychodów spowodowany był głównie sprzedażą przez Emitenta spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Pomijając, dla uzyskania porównywalności, przychody osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych za sierpień 2009 roku oraz za okres marzec-sierpień ubiegłego roku, Grupa zanotowałaby wzrost sprzedaży w wysokości 25,1% w skali miesiąc do miesiąca oraz 20,9% wzrost sprzedaży w ujęciu za cały okres.

Wskaźniki dynamiki sprzedaży zostały obliczone poprzez porównanie bieżących wyników sprzedaży z wynikami zaprezentowanymi w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze roku obrotowego 2009/2010, jako że te ostatnie różniły się od wyników podanych w raporcie bieżącym nr 18/2009 dotyczącym przychodów miesięcznych za sierpień 2009 roku. Różnica wynikała z późniejszych korekt księgowych, jak również z powodu niewłaściwego rozpoznania sprzedaży za sierpień 2009 roku wewnątrz Grupy przez Eurotech Leisure Ltd., co skutkowało przeszacowaniem wartości sprzedaży we wskazanym raporcie bieżącym na poziomie 2% skonsolidowanych przychodów za półrocze. W związku z faktem, że wskazane przeszacowanie miało wpływ na prezentację wyników skumulowanych w raportach bieżących dotyczących sprzedaży do końca roku obrotowego 2009/2010, w kolejnych raportach jako punkt odniesienia będą brane wyniki skumulowane skorygowane o wskazane przeszacowanie.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0