HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: rok 2017 był przełomowy dla spółki

Po przeanalizowaniu wstępnych danych Spółka INTERSPORT Polska przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za 2017 rok.

Rok 2017 był dla sieci INTERSPORT Polska S.A. okresem przełomowym. Spółka uzyskała samodzielną licencję INTERSPORT i rozpoczęła wdrażanie nowego modelu biznesowego, w ramach którego uruchomiła między innymi proces zamówień wysokomarżowych marek własnych bezpośrednio u producentów.

Sklep sieci INTERSPORT Polska (fot. INTERSPORT)

W okresie przejściowym tj. od I-III kwartału 2017 roku, ze względu na przeprowadzenie koniecznej zmiany dostawców części produktów, stan zatowarowania sklepów był niski, co negatywnie wpłynęło na wyniki finansowe Spółki. Po III kwartałach 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. odnotowała stratę netto na poziomie 6.072 tys. zł. Na poziom straty miały wpływ głównie mniejsze o 16,0% przychody netto ze sprzedaży, niższa marża wartościowa oraz poniesione przez Spółkę jednorazowe koszty zamknięcia nierentownych sklepów w wysokości 1.530 tys. zł.

W IV kwartale 2017 roku sytuacja uległa znacznej poprawie. Spółka zatowarowała sklepy nową kolekcją jesienno-zimową i wyrównała rok do roku stany magazynowe. Otrzymała w ten sposób impuls do odwrócenia negatywnego trendu sprzedaży. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Spółka odnotowała duże wzrosty sprzedaży we wszystkich sklepach i we wszystkich kategoriach sportowych – w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) odnotowano aż 20 proc. dynamikę wzrostu obrotów rok do roku. Był to pozytywny wynik wprowadzanych zmian, które osiągną dodatkowo pełny efekt (w postaci wyższej marży) wiosną 2018 roku, kiedy dostawy marek własnych INTERSPORT będą w całości realizowane na nowych zasadach (szczegóły: raport bieżący nr 25 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie „Nowego modelu biznesowego”).

Ze względu na długi, ponad sześciomiesięczny okres zamówień towaru u producentów, znaczna część kolekcji jesienno-zimowej 2017 została sprowadzona „na starych zasadach”. Dlatego też, marża wartościowa w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) wzrosła w IV kwartale 2017 roku tylko o 8 proc., co wpłynęło w ostatnich miesiącach ubiegłego roku na poprawę wyniku netto o 59 proc. (IV kwartał 2016: strata netto 7.197 tys. zł; IV kwartał 2017: strata netto 2.927 tys. zł) . Odnotowana poprawa była jednak niewystarczająca, aby mieć w pełni pozytywne przełożenie na roczne wyniki finansowe Spółki.

W związku z powyższym, łącznie w roku 2017 sieć INTERSPORT Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 183.934 tys. zł, czyli o 10 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 205.201 tys. zł), zaś w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) roczne obroty były mniejsze o 3 proc.. W 2017 roku strata netto była na poziomie 8.999 tys. zł, podczas gdy w roku 2016 strata netto wyniosła 8.573 tys. zł.

Koszty działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosły 193.545 tys. zł i były niższe o 8 proc., w porównaniu do 2016 roku.

Dodatkowo, w 2017 roku kwota w wysokości 368,7 tys. zł została zakwalifikowana do przychodów przyszłych okresów z tytułu kar umownych wynikających z niezrealizowanych zapisów umowy najmu. Można spodziewać się jej obecności w roku 2018 w przychodach ujawnionych w rachunku zysków i strat.

Na dzień 31.12.2017 roku Spółka odnotowała wzrosty rok do roku:

  1. kapitału własnego o kwotę 7.188 tys. zł (m.in. ze względu na przeprowadzoną emisję nowych akcji);
  2. sumy bilansowej o kwotę 992 tys. zł

Szczegółowy raport finansowy za rok 2017 zostanie opublikowany 10 kwietnia 2018 roku po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0