HomeRynek outdoor

Ocena kondycji finansowej i pozycji biznesowej firmy EUROMARK

Przedstawiamy zestawienie i analizę kluczowych informacji o spółce EUROMARK za pierwsze półrocze 2009. 

RESUME

W pierwszym półroczu 2009 roku skonsolidowane wyniki Spółki EUROMARK kształtowane były w otoczeniu wzrostu przychodów ze sprzedaży do poziomu 53,1 mln zł, wzrost kosztów działalności operacyjnej (kosztów własnych sprzedaży i kosztów sprzedaży) do poziomu 47,8 mln zł, spadku marży operacyjnej do wartości (-) 2,3%, realizacji wskaźników zwrotu z aktywów na poziomie (-) 6,4% i zwrotu z kapitałów rzędu (-) 12,2%, zmniejszającej się wartości aktywów (do poziomu 96,4 mln zł) i kapitałów je finansujących.

Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać zarówno wśród czynników zewnętrznych jak i działań wewnętrznych Spółki.

Do najważniejszych czynników zewnętrznych należy zaliczyć: pogarszającą się koniunkturę na produkty outdoorowe w warunkach ogólnie okrzykniętego kryzysu ekonomiczno-finansowego Wielkiej Brytanii i Ukrainy, niesprzyjającą pogodę, która odgrywa znaczącą rolę przy sprzedaży produktów niektórych marek, zmianę preferencji klientów i trendów mody, i po części dynamiczne zmiany kursów walutowych USD, EURO, funta brytyjskiego w relacji do złotówki (zł, PLN).

Wśród wewnętrznych czynników wskazać można: sprzedaż spółki zależnej EUROTECH LEISURE, utworzenie spółki OUTDOOR BRAND MANAGEMENT, podjęcie inwestycji w nowe produkty i sklepy, co wiązało się ze wzrostem kosztów operacyjnych (w tym: osobowych) oraz nakładów inwestycyjnych.

Ogólna sytuacja Spółki pozostaje ciągle trudna, choć widać działania mające na celu poprawę wyników sprzedażowych. W szczególności są to decyzje wskazujące na przeniesienie akcentów w kierunku kreowania jakości pod spółką dominującą i koncentracja na rynkach Europy Centralnej.

Drugie półrocze powinno być dla EUROMARK lepsze niż pierwsze. Świadczą o tym wyniki historyczne Spółki uwzględniające sezonowość sprzedaży oraz możliwe przełamanie negatywnych trendów sprzedażowych w kolejnych miesiącach drugiego półrocza.

Szczegółową analizę sprawozdania finansowego, poszczególnych jego części również w ujęciu historycznym, ocenę kondycji przedsiębiorstwa na tle sektora i rynku oraz wnioski zaprezentowano w dalszej części opracowania.

Pełna analiza w załączniku.


dr Michał Kopacz – pracownik Polskiej Akademii Nauk.
Specjalizuje się w wycenie projektów inwestycyjnych oraz zagadnieniach
oceny efektywności technicznej i ekonomicznej przedsięwzięć.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0